VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

pozvanka head

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti kvôli dlhotrvajúcemu intenzívnemu a pretrvávajúcemu sneženiu, následkom čoho dochádza k neprejazdnosti vedľajších miestnych komunikácií, nie je možné zabezpečiť prejazd záchranných zložiek, prejazdnosť motorových vozidiel občanov žijúcich v týchto oblastiach na území obce Dolný Vadičov a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, Obec Dolný Vadičov, podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

dňa 15.1.2019 o 14:00 hod.  na území obce mimoriadnu situáciu.

 

Počas obdobia ohrozenia a  pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku -  vykonávaním záchranných prác.

Na ohrozenom území ustanovujem tieto režimové opatrenia:

- sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby

- zabezpečiť prístup ku MŠ
- zabezpečiť prísun potravín k obchodu COOP Jednota

Pre odstránenie následkov využiť všetku dostupnú techniku, požiadať dodávateľsky subjekty s technikou na odstraňovanie snehovej kalamity v obci.

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

V Dolnom Vadičove, dňa 15. 1. 2019

                                                                                                                                                                  

                                                                                                  Miroslava Ondreášová

                                                                                                            starostka obce