Zverejňovanie

Povinne zverejňované informácie

 

Spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry


Obec Dolný Vadičov je samostatný samosprávny územný celok SR, ktorý združuje občanov s trvalým pobytom na jej území.

Obec je právnická osoba.

Vznik obce, jej postavenie, orgány, právomoc a kompetencie upravuje z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Orgány obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Starosta obce je najvyšší výkonný orgán obce volený na 4 roky.
Zástupca starostu je volený obecným zastupiteľstvom na 4 roky na návrh starostu a obecné zastupiteľstvo určuje jeho kompetencie.
Obecné zastupiteľstvo je zložené z 5 poslancov zvolených v priamych voľbách na 4 roky.
Zoznam členov samosprávy obce nájdete v menu Obecný úrad - položke samospráva obce.

Obec svojimi orgánmi vykonáva tieto základné činnosti:

 • samosprávnu funkciu,
 • spoluprácu s politickými stranami, hnutiami, občianskymi združeniami, podnikateľmi a inými právnickými osobami ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci
 • vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy alebo ak ich na to splnomocňuje zákon
 • združuje sa s inými obcami a mestami na dosiahnutie spoločného prospechu
 • zabezpečuje prenesené úlohy štátnej správy
 • zabezpečuje financovanie obce z vlastných príjmov a iných príjmov ( granty, transfery, dotácie, úvery...)
 • rozhoduje v administratívnosprávnych veciach podľa z. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

 

Obec pri výkone samosprávnych funkcií najmä:

 • hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom alebo s majetkom štátu prenechaným obci do užívania,
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet a záverečný účet, organizuje o ňom verejnú diskusiu,
 • vykonáva správu miestnych daní a poplatkov,
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti, a k začatiu podnikateľskej činnosti,
 • vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorína, kultúrnych a športových zariadení, historických pamiatok.
 • zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu, čistenie obce, údržbu verejnej zelene, osvetlenie, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a verejnú dopravu.
 • chráni životné prostredie, zdravý spôsob života obyvateľov, utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru,
 • vytvára podmienky pre zásobovanie obce , povoľuje predajný čas, spravuje trhoviská, plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa (z.č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov),
 • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu,
 • vykonáva vlastnú investičnú činnosť,
 • zakladá, zrušuje a kontroluje organizácie zriadené obcou,
 • organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja v obci,
 • určuje štruktúru svojich orgánov,
 • zabezpečuje verejný poriadok v obci,
 • vedie obecnú kroniku,
 • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok,
 • utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva preventívne protipožiarne kontroly, rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení, rozhoduje o vylúčení veci z používania, ak je podozrenie z bezprostredného vzniku požiaru.

 

Na obec bol prenesený výkon štátnej správy oblasti:

 • územného plánovania a stavebného poriadku - je stavebným úradom
 • ochrany prírody a krajiny – najmä povoľovanie výrubu drevín na území obce
 • odpadového hospodárstva – nakladanie s komunálnym odpadom, priestupky
 • štátnej vodnej správy – malé vodné stavby (studne)
 • ochrany ovzdušia – malé a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia
 • hlásenia pobytu – evidencia obyvateľstva
 • vedenia matrík
 • štátnej správy miestnych a účelových komunikácií

 

Kompetencie obecného zastupiteľstva:

 • rozhodovanie o nakladaní s majetkom obce
 • schvaľovanie rozpočtu a záverečného účtu
 • schvaľovanie územného plánu
 • rozhodovanie o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov
 • rozhodovanie o prijatí úveru a pôžičky
 • vyhlasovanie hlasovania obyvateľov obce
 • prijímanie všeobecne záväzných nariadení obce
 • určovanie organizácie obecného úradu, určovanie platu starostu a hlavného kontrolóra
 • schvaľovanie poriadku odmeňovania, rokovacieho poriadku, pracovného a organizačného poriadku
 • zakladanie, zrušovanie obecných podnikov, vymenúvanie ich vedúcich
 • schvaľovanie združovania finančných prostriedkov a účasť v združeniach
 • zriaďovanie orgánov
 • udeľovanie čestného občianstva obce, vyznamenaní a cien

Miesto, čas a spôsob akým možno získať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie


Obec je povinnou osobou v zmysle z. č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, pretože mu zákon zveruje rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto jej rozhodovacej činnosti.

Žiadosť o poskytnutie informácie možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Žiadosť musí obsahovať údaje, z ktorých je zrejmé:

 • označenie povinnej osoby
 • označenie osoby, ktorá ju podáva
 • ktorých informácií sa týka
 • aký spôsob sprístupnenia navrhuje, t.j. buď ústne, nahliadnutím do spisu, vyhotovením odpisu alebo výpisu, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou prípadne iným dohodnutým spôsobom so žiadateľom.


Pri absencii ktorejkoľvek písomnej náležitosti žiadosti vyzve povinná osoba žiadateľa, aby v lehote nie kratšej ako sedem dní neúplnú žiadosť doplnil s poučením, ako má doplnenie urobiť.

Žiadosť je možné podať denne v podateľni obecného úradu (č. d. 11) od 7.00 – 11.30 hod., od 12.00 – 15.00 hod, v stredu do 17.00, v piatok do 13.00 hod. Prebrať žiadosť je možné aj na určených pracoviskách, ktoré majú odlišne upravenú pracovnú dobu v úradných hodinách. Po prebratí žiadosti príslušní zamestnanci zabezpečia jej bezodkladné zaevidovanie v podateľni obecného úradu.

Pridelenie žiadosti podľa obsahu zabezpečí starosta obce alebo vedúci príslušného oddelenia OcÚ.

Žiadosť vybaví pracovník vykonávajúci agendu, ktorej sa informácia týka.

Vybavenie žiadosti o poskytnutie informácie
Žiadosť vybaví obec najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti, alebo ju odloží, pokiaľ nebola žiadosť doplnená v určenej lehote. Tu sa rozhodnutie nevydáva.

Lehotu na vybavenie je možné zo závažných dôvodov predĺžiť zo zákonných dôvodov najviac o osem pracovných dní, čo povinná osoba oznámi žiadateľovi pred uplynutím pôvodnej lehoty na vybavenie a písomne ju zdôvodní.

Žiadosť môže byť vybavená aj iným spôsobom, než pôvodne žiadateľ žiadal a to:

 • postúpením žiadosti inej povinnej osobe do 5 dní, ak povinná osoba nemá požadované informácie, ale má vedomosť o tom, kto predmetné informácie má
 • nevyhovením žiadosti zo zákonných dôvodov (obmedzenie prístupu k informáciám z dôvodu služobného, bankového, daňového tajomstva), o čom rozhodne obec rozhodnutím. Informácie súkromného charakteru, ktoré majú povinné osoby k dispozícii (výška platu, rôzne podobizne, osobné dáta a pod.) možno sprístupniť iba výnimočne, ak tak ustanovuje osobitný zákon ( napr. z.č. 428/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, z.č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov) alebo ak s tým súhlasí dotknutá osoba na základe písomného súhlasu. Písomný súhlas si povinná osoba vyžiada pred sprístupnením informácie.


Nečinnosť povinnej osoby
Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informáciu, nevydala rozhodnutie, nesprístupnila informáciu, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu.

Za deň doručenia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia obce Dolný Vadičov vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené


Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie. Márnym uplynutím lehoty na vybavenie je, keď povinná osoba v zákonnej lehote neposkytla informácie, nesprístupnila informáciu a nevydala rozhodnutie, ktorým odmietla dať informáciu.

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu, ktorým nevyhovela žiadosti o poskytnutie informácie sa podáva písomne v podateľni obecného úradu denne počas pracovnej doby. Prebrať žiadosť je možné aj na určených pracoviskách. Po prebratí žiadosti príslušní zamestnanci zabezpečia jej bezodkladné odovzdanie do podateľne obecného úradu.


O odvolaní rozhoduje starosta obce do 15 dní od doručenia odvolania.

Nečinnosť starostu
Ak starosta v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Preskúmanie rozhodnutia
Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa občianskeho súdneho poriadku.

Postup, ktorý musí obec Dolný Vadičov dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať


Sťažnosti možno podať písomne alebo ústne do zápisnice počas úradných hodín obecného úradu. Vybavovanie sťažností sa riadi zákonom č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a vnútornou smernicou o vybavovaní sťažností.
Ostatné návrhy a iné podnety možno podávať aj faxom alebo e-mailom. Žiadosti a podnety sú vybavované najneskôr do 30 dní od ich doručenia, a to písomne alebo e-mailom, pokiaľ s tým ten, ktor žiadosť, návrh alebo podnet podáva súhlasí.
V správnom konaní je možné lehotu v odôvodnených prípadoch predĺžiť, o čom musí byť účastník konania upovedomí.

Podnety a žiadosti, ktoré sú súčasťou správneho konania sa môžu podávať len písomne (zásada písomnosti).

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých Obec Dolný Vadičov koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k Obci Dolný Vadičov


Právne predpisy, všeobecne záväzné nariadenia obce Dolný Vadičov a ďalšie vnútorné predpisy sú uložené na sekretariáte obecného úradu, u prednostu obecného úradu a u vedúcich zamestnancov obecného úradu a je možné do nich nahliadať, robiť výpisky a fotokópie. Tieto predpisy sa nemôžu zapožičiavať mimo obecného úradu.

Obec Dolný Vadičov koná a rozhoduje najmä podľa týchto právnych predpisov:

právne predpisy (predpisy je potrebné používať v znení neskorších predpisov)

V oblasti verejnej správy

 • ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
 • z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • z.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
 • z.č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov
 • ústavný zákon č. 357/2004 Z.z.o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • z.č. 372/1990 o priestupkoch
 • z.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • z.č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach

 

V oblasti personalistiky

 • zákonník práce z.č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • z.č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o výkone práce vo verejnom záujme
 • z.č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
 • z.č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov v znení neskorších predpisov
 • z.č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
 • z.č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
 • z.č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení
 • z.č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom poistení
 • z.č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení
 • kolektívna zmluva
 • pracovný poriadok

 

V oblasti účtovníctva a rozpočtu

 • z.č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
 • z.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
 • z. č. 431/2002 Z.z o účtovníctve
 • z.č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • z.č. 222/2004 Z.z. o DPH

 

V oblasti kontroly

 • z.č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
 • vyhl. č. 517/2001 Z.z. o obsahu ročnej správy o výsledkoch finančnej kontroly

 

V oblasti správy daní a poplatkov

 • z.č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
 • z.č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov
 • 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon a poriadok)

 

V oblasti školstva

 • z.č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, sredných škôl a školaských zariadení v znení neskorších predpisov
 • z.č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve s školskej samospráve v znení neskorších predpisov
 • z.č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • z.č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v znení neskorších predpisov
 • vyhl. č. 291/2004 Z.z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
 • nar. vl. č. 2/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu fin. prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŚ, SŚ, strediská praktického vyučovania, ZUŠ a školské zariadenia
 • vyhl. č. 477/1990 Zb. o základných umeleckých školách v znení neskorších predpisov

 

V oblasti matriky

 • z.č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov vyhl. č. 302/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov ( vyk. vyhláška k zákonu o matrikách)
 • z.č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
 • z.č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve v znení neskorších predpisov
 • z.č. 36/2005 Z.z. o rodine
 • z.č. 311/1999 Z.z. o registri trestov v znení neskorších predpisov
 • 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách v znení neskorších predpisov
 • 301/1995 Z.z. o rodnom čísle v znení neskorších predpisov

 

V oblasti majetkovej a podnikateľskej

 • občiansky zákonník
 • obchodný zákonník
 • z.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • z.č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
 • z.č.116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • z.č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - živnostenský zákon
 • z.č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
 • z.č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov
 • z.č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

 

V oblasti stavebnej a územného plánu a životného prostredia

 • z.č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov
 • vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • z.č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
 • z.č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
 • z.č. 364/2004 Z.z. o vodách
 • z.č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • z.č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov
 • z.č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
 • vyhl. č. 125/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel
 • z.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
 • z.č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR v znení neskorších predpisov
 • vyhl. č. 31/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú podrobnosti o označovaní ulíc
 • z.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • z.č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o doplnení niektorých zákonov
 • vyhl. č. 9/2009 k zákonu o cestnej premávke


Správne poplatky

 • z.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov


Evidencia obyvateľov

 • z.č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu (úplné znenie z. č. 496/2008)


Sociálne veci

 • z.č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • z.č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
 • vyhl. č. 246/2001 Z.z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci
 • z. č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele


Iné

 • občiansky súdny poriadok
 • z.č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov
 • exekučný zákon
 • exekučný poriadok
 • z.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
 • z.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • z.č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 • z.č. 330/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov


Všeobecne záväzné nariadenia obce

 • Všeobecne záväzné nariadenia obce Dolný Vadičov pre prípad riešenia mimoriadnych situácií č. 13 zo dňa 25.8.1994
 • Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach podnikania v obci Dolný Vadičov č. 6/1995 zo dňa 20.4.1995
 • Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Vadičovo ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov č. 8/1996 zo dňa 11.12.1996
 • Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Dolný Vadičov č. 1/2000 platný dňa 12. júna 2000
 • Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Vadičov č. 1/2002 platné od 26.9.2002 o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy
 • Všeobecne záväzné nariadenia o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane č. 1/2004 schválené dňa 29.4.2004
 • Všeobecne záväzné nariadenia o poskytovaní príspevku na dopravu rodičov do detského domova a na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa č. 1/2006, schválené dňa 29.6.2006
 • Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Vadičov č. 2/2006, ktorým sa určujú niektoré podmienky držania a pohybu psov na území obce Dolný Vadičov, schválené dňa 7.9.2006
 • Všeobecne záväzné nariadenie č 3/2006, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu sídelného útvaru Dolný Vadičov podľa doplnku č. 2, schválené 30.11.2006
 • VZN č. 3/2007 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní
 • VZN č. 3b/2007 o verejnej kanalizácii, výške stočného a o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd
 • VZN č. 6/2007 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností na území obce Dolný Vadičov
 • VZN č. 1/2008 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov a o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej výpomoci a sociálnej pôžičky.
 • VZN č. 2/2008 o poskytovaní dotácií, návratných finančných výpomocí a platení členských príspevkov
 • VZN. Č. 3/2008 o rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa predškolského zariadenia
 • VZN č. 4/2008 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Dolný Vadičov
 • Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Vadičov č. 5/2008 o miestnych daniach
 • Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Vadičov č.6/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • VZN č. 1/2009 o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Vadičov
 • VZN č. 2/2009, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach zriadených obcou Dolný Vadičov
 • VZN č. 3/2009, ktorým sa mení VZN č. 1/2008 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov a o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej výpomoci a sociálnej pôžičky.
 • VZN č. 4/2009, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby poskytované obcou Dolný Vadičov, spôsob jej určenia a platenia.
 • VZN č. 5/2009 o verejnom poriadku
 • VZN č. 6/2009 o prevádzke miniihriska v areáli Základnej školy Dolný Vadičov - Jánošovka

Vnútorné organizačné predpisy obce

 • Štatút obce
 • Zásady hospodárenia s majetkom obce
 • Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
 • Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva
 • Organizačný poriadok
 • Pracovný poriadok
 • Prevádzkové poriadky obecných cintorínov


Iné vnútorné predpisy

 • Obeh účtovných dokladov
 • Smernica o finančej kontrole
 • Smernica o inventarizácia majetku a záväzkov
 • Smernica o evidencii zmlúv
 • Smernica o používaní osobných motorových vozidiel pri pracovných cestách
 • Smernica o vybavovaní sťažností
 • Smernica o postupe pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou
 • Smernica o vnútorných predpisoch
 • Usmernenie o používaní pečiatok Príloha č. 1 smernice č. 1/2009
 • Príkaz starostu obce o spôsobe čerpania náhradného voľna
 • Príkaz starostu obce - opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole NKÚ
 • Kolektívna zmluva
 • Príkaz starostu na zabezpečenie včasného a správneho plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré Obec Čierny Balog vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií


Sadzobník je samostatnou prílohou tejto smernice č. 1/2009 o povinne zverejňovaných informáciách obcou Dolný Vadičov a o postupe pri poskytovaní informácií.

Znenia vydaných všeobecne záväzných nariadení a ich dodatkov


Návrhy všeobecne záväzných nariadení obce sa zverejňujú pred ich schválením, a to 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva a 15 dní po ich schválení obecným zastupiteľstvom. Návrhy VZN budú zverejňované na úradnej tabuli a na internetovej stránke najmenej 15 dní pred rokovaním OcZ a prijaté VZN do 3 pracovných dní od ich schválenia v obecnom zastupiteľstve.