Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 813/2022                                 V Dolnom Vadičove, 15.11.2022

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. 11. 2022, t. j. v pondelok o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Vadičove
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému starostovi a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenému starostovi
 5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov OZ
 6. Príhovor novozvoleného starostu obce
 7. Schvaľovanie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ
 8. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba predsedov
 9. Voľba zástupcu starostu a poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ
 10. Schvaľovanie výšky platu starostu obce
 11. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2023
 12. Diskusia a rôzne
 13. Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce