Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 766/2022                                 V Dolnom Vadičove, 14.09.2022

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa

27.09.2022, t. j. v utorok o 17.30 hod.

v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. K žiadosti - EURO –INVEST – CAPITAL – SK s. r. o.
 5. K VZN o dani z nehnuteľnosti pre rok 2023
 6. K VZN o poplatku za komunálny odpad pre rok 2023
 7. Návrh III. úpravy rozpočtu obce na rok 2022
 8. Žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy pre Poľovný revír Vadičov
 9. Žiadosť Janky Šubovej o odkúpenie majetku
 10. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostky obce
 11. Výročná správa za rok 2021
 12. Návrh VZN o miestnych poplatkoch za prenájom verejných priestorov a zariadení
 13. Návrh a prijatie uzneseníDiskusia a rôzne
 14. Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce