Uznesenie vlády SR

Uznesenie Vlády SR  č. 203 zo dňa 16. 04. 2021  k návrhu  na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č.227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov:

Dokument: -> KLIK <-