Pozvánka

pozvanka head

Č. j.: 63/2021                                 V Dolnom Vadičove, 07.04.2021

P O Z V Á N K A

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa

14.04.2021, t. j. v stredu o 17.00 hod.

v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Dolnom Vadičove.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov funkcionárov územnej Samosprávy
 5. K úprave miestnej komunikácie KN c č. 695/2 - cintorín
 6. Žiadosť o zmenu umiestnenia rekreačnej chatky na pozemku KN C č. 535/1 /posunutie
 7. Správa z vykonanej činnosti za rok 2020
 8. Návrh VZN č. 1/2021 o podmienkach prideľovania nájomných bytov
 9. Plat starostu v zmysle platnej legislatívy
 10. Návrh na úpravu rozpočtu obce č. 1/2021
 11. Diskusia a rôzne – úprava priestranstva parcely KN C č. 101 pri pivniciach
                             – projekt: Vajčovská izba starých otcov a materí
                             – oprava výtlkov v obci
 12. Návrh a prijatie uznesení
 13. Záver

                                                                        

Miroslava Ondreášová

starostka obce