Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2019/2020

Materská škola , Dolný Vadičov 139

 

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2019/2020

 

Riaditeľstvo Materskej školy Dolný Vadičov v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje   zápis  detí do materskej školy na školský rok 2019/2020.

Zápis detí do MŠ  bude prebiehať v dňoch od 29.4.2019 do 25.5.2019.   Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ si bude môcť vyzdvihnúť zákonný zástupca dieťaťa v priebehu mesiaca apríl u riaditeľky MŠ.

Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti, ktorej súčasťou je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, povinnom očkovaní, ktoré vystaví detský pediater.

Rodičia si so sebou prinesú občiansky preukaz a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu.

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:

  • dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku /dieťa, ktoré dovŕši 3 roky k 31.8.2019/

prednostne sa prijíma dieťa:                                                                                                                        

  • ktoré dovŕšilo piaty rok veku /predškolák/
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • výnimočnemôžu byť prijaté deti od dvoch rokov, ak nebude naplnená kapacita MŠ. Takéto dieťa však musí mať osvojené hygienické návyky a v žiadnom prípade nemôže byť uprednostnené pred dieťaťom starším ako tri roky.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k  začiatku školského roka vydá riaditeľka najneskôr do 31.mája 2019.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa  je zákonný zástupca povinný predložiť  riaditeľke MŠ do 25. mája 2019.

Priebežne, mimo zápisu, možno prijať do materskej školy deti, ak sú v MŠ po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

 

V Dolnom Vadičove, 1.3.2019                                                     Pavlína Káčeríková

                                                                                                             riaditeľka MŠ